Přihlášení do systému
Zaregistrujte se Zapomněli jste své heslo?
O společnosti»Ceník kontrol»Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Qualität Systém Kontrolle (QUICKSEAL INTERNATIONAL, s.r.o., se sídlem Korytná 47/3, Strašnice, 100 00 Praha, IČ: 27370917). Společnost prohlašuje, že zpracovává osobní údaje dle Nařízení EU 2016/679 o obecné ochraně osobních údajů („GDPR“) a podle Zákona č. 110/2019 Sb o zpracování osobních údajů.

Ohledně požadavků či dotazů v souvislosti s ochranou osobních údajů se můžete obrátit na odpovědného pracovníka dostupného na gdpr[zavináč]quickseal.eu.

2. Kategorie osobních údajů, účely a právní základy zpracování

Zpracováváme Vaše osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s koupí našich produktů, resp. uzavření smlouvy o koupi zboží/služeb. Jde např. o objednávku hondocení kvality, návštěvu webové prezentace, registrace na našich webových stránkách, apod.).

Jedná se o osobní údaje obecné kategorie – zejména identifikační a kontaktní údaje.

2.1. Nákup zboží/služeb a dodání zboží/služeb

Tyto údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy, fakturaci, dodání zboží/služeb a další účely vyplývající ze zákona. Jedná se zejména o:

 • Jméno a příjmení,
 • Kontaktní a/nebo doručovací adresa,
 • Email,
 • Telefon
 • IČO (v případě OSVČ)

Osobní údaje k těmto účelům jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro splnění dalších právních povinností vyplývajících ze zákona a/nebo ze smluvního vztahu (jde např. o daňovou evidenci, fakturaci, promlčecí lhůta, apod.).

2.2. Upozornění (expedice zásilky, externí hodnocení kvality)

V rámci koupi zboží (uzavření kupní smlouvy) Vás upozorníme emailem a SMS zprávou na expedici Vaší zásilky a termín externího hodnocení kvality.

2.3. Kontaktní formulář

V případě, že máte na nás dotaz nebo požadavek, je možné nás kontaktovat skrze kontaktní formulář. Abychom mohli Váš požadavek řádně vyřešit, potřebujeme Vaše následující osobní údaje:

 • Jméno, příjmení
 • Email
 • telefon

Tyto osobní údaje budou zpracovány pouze pro výše zmíněný účel a uchovávány pro splnění dalších právních požadavků (např. 3 roky po dobu promlčecí lhůty). V případě, že saškrtnete souhlas se zasíláním obchodních sdělení, budou Vaše osobní údaje zpracovávány dle bodu 2.5.

2.4. Registrace do uživatelského účtu

Na našem e-shopu se také můžete zaregistrovat a vytvořit si uživatelský účet, díky kterému budete mít přehled o stavu své objednávky. K tomuto účelu zpracováváme v rámci oprávněného zájmu a dalších právních povinností (dále např. záruka) následující osobní údaje:

 • Jméno, příjmení,
 • Kontaktní a/nebo doručovací adresa,
 • Email,
 • Telefon,
 • IČO (v případě OSVČ)

V případě, že zrušíte svůj zákaznický účet, budou Vaše osobní údaje zpracovávány ještě po dobu nezbytně nutnou ke splnění dalších právních povinností.

2.5. Odběr novinek

Pokud jste udělil/a souhlas se zasíláním novinek prostřednictvím emailu (novinky, informace o produktech, akcích, apod.) a/nebo souhlas se zasíláním novinek prostřednictvím SMS zprávy, bude zpracování osobních údajů pro tento účel probíhat po dobu 3 let, nebo dokud souhlas neodvoláte. Odhlášení je možno provést proklikem v mailu nebo zasláním požadavku na gdpr[zavináč]quickseal.eu.

2.6. Cookies, Google Analytics

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a které jsou uloženy na Vašem počítači v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony a nastavení, které jste na nich provedli. Tyto údaje tedy nemusíte zadávat znovu při opětovné návštěvě stránek a přechodem mezi jednotlivými sekcemi webu. Používáním webu uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.

 • Nezbytné cookies – Cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas.
 • Google Analytics – pomáhá s měřením a vyhodnocováním úspěšnosti webových stránek

Více informací naleznete zde:

https://policies.google.com/privacy

https://www.google.com/policies/technologies/cookies/

V případě nesouhlasu s používáním cookies a údajů získaných prostřednictvím našich internetových stránek, které využívají technologie cookies pro účely uvedené výše, máte možnost:

 • zablokovat používání technologie cookies nastavením svého internetového prohlížeče nebo jiného počítačového programu
 • můžete s použitím cookies nesouhlasit při první návštěvě našich webových stránek

3. Příjemci osobních údajů

Společnost QUICKSEAL INTERNATIONAL, s.r.o. veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím stranám. Výjimku mohou tvořit situace související s distribucí (PPL, DPD, Česká pošta, apod.) či platebním stykem ohledně objednaného zboží, daňové evidence, apod. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány prodávajícím v souladu s platnými zákony České republiky. U externích příjemců osobních údajů se jedná o zpracovatele osobních údajů, orgány veřejné moci, agentury a další subjekty (např. banky, pojišťovny apod.).

3.1. Externí hodnocení kvality

V rámci poskytnutí služby externího hodnocení kvality jsou osobní údaje (v rozsahu jméno, příjmení, adresa) předávány společnosti QualiCont D. M. N. Kft. do Maďarska, které je členem EU. Předávání osobních údajů probíhá na základě zásad GDPR a smluvního vztahu mezi QUICKSEAL INTERNATIONAL, s.r.o. a QualiCont D. M. N. Kft.

4. Lhůta zpracování osobních údajů

Lhůta zpracování osobních údajů se řídí Spisovým a skartačním řádem. V některých případech je lhůta zpracování navázána na smluvní či obchodní vztah a dále na zákonné lhůty. Pro konkrétní informace ohledně lhůty zpracování osobních údajů se můžete obrátit na: gdpr[zavináč]quickseal.eu

5. Forma zpracování a přístupy k osobním údajům

Pro zabezpečení Vašich osobních údajů byla přijata vhodná organizační a technická zabezpečení vycházející z GDPR včetně řízení přístupů k osobním údajům. Společnost provádí pravidelné audity v oblasti bezpečnosti dat a osobních údajů.

Vaše osobní údaje budou uchovávány jak elektronicky tak písemně. Data v elektronické podobě jsou ukládána na sdílené disky v datacentru naší společnosti. Přístupy k osobním údajům na sdílené disky mají pouze zaměstnanci společnosti, pričemž jsou dále omezeny a řízeny. Písemná dokumentace je uchovávána v uzamykatelných kartotékách, do kterých mají přístup pouze určení zaměstnanci společnosti. Likvidace elektronických i píemných dat probíhá pravidelně dle skartačního řádu.

6. Práva subjektů údajů

a) Právo na přístup ke svým osobním údajům. Máte právo získat následující informace:

 • účely zpracování,
 • kategorie dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,

b) Právo na opravu osobních údajů.

c) Právo na výmaz v případě, kdy je splněna alespoň jedna podmínka

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • uplynula lhůta zpracování osobních údajů,
 • odvoláte souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 obecného nařízení.

Právo na výmaz není absolutní právo, které by vám dávalo možnost žádat kdykoli a za jakékoli situace o vymazání osobních údajů. Nelze např. v rámci tohoto práva žádat likvidaci všech osobních údajů, jelikož se na nás vztahují povinnosti o dalším uchování některých osobních údajů.

d) Právo na omezení zpracování osobních údajů pokud:

 • popíráte přesnost osobních údajů,
 • zpracování je protiprávní a vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití,
 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 • hodláte uplatnit:

e) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

f) Právo na přenositelnost je možnost získat osobní údaje, jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

 • musí jít o zpracování založené na souhlasu se zpracováním či smlouvě,
 • zpracování se provádí automatizovaně.

g) Právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů je porušeno GDPR.

Právo na přístup k osobním údajům a na opravu osobních údajů je možné uplatnit přes uživatelský účet na webových stránkách společnosti.

K uplatnění práv v oblasti osobních údajů se můžete obracet na gdpr[zavináč]quickseal.eu

7. Závěrečná ustanovení

Společnost je oprávněna vyžadovat od subjektu osobních údajů při podání žádosti o naplnění některého z výše uvedených práv jeho osobní identifikaci ověřením jeho totožnosti. Společnost je oprávněna za neúměrné žádosti o podání informací o zpracovávaných osobních údajů subjektu požadovat přiměřenou úhradu, nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

V Praze dne 1.4.2022

QUICKSEAL INTERNATIONAL, s.r.o.

Kvantitativní imunologický analyzátor

Zobrazit

BEZKALIBRAČNÍ Spirometr

Zobrazit

Přenosný močový analyzátor

Zobrazit

Objednávka

Externího hodnocení kvality.

Pokračovat

Novinky

11.06.2024 - Prodlužujeme pro Vás 4. cyklus! Nestihli jste se na kontrolu přihlásit včas? Stále není pozdě! Objednávku do 4. cyklu EHK zašlete nejpozději do 13. 6. 2024. Objednejte se ještě před prázdninami!   tým QuickSeal
01.11.2023 - QSK EHK Na kvalitě nám záleží! Cenově nejvýhodnější řešení pro lékaře v ČR
25.08.2023 - Přinášíme vám nový přehled termínů EHK pro rok 2024. Zaregistrujte se na svou pravidelnou roční kontrolu již nyní, vše ostatní vyřídíme za vás. Objednávku pro rok 2024 si můžete stáhnout  ZDE .  Tým QuickSeal
 © 2012 Webhosting SmartWEB.CZ |  Tvorba webových stránek e4you s.r.o.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem oprávněn/a předepisovat a vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro anebo jsem osobou oprávněnou poskytovat zdravotní služby.Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.


✓ Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborníka dle zákona č. 40/1995 Sb.
✓ Pokud nejsem osobou ve smyslu ust. § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, jsem seznámen/a s riziky, jimž se vystavuji, vstoupím-li na stránky určené převážně pro odborníky a poskytovatele zdravotních služeb.


ANO, VSTOUPIT