Prihlásenie do systému
Zaregistrujte sa Zabudli ste svoje heslo?
O společnosti»Cenník kontrol»obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Spôsoby platby

Bankový prevod – súčasťou zaslaného tovaru je faktúra so splatnosťou 10 dní.

Prevádzkovateľ

QUICKSEAL INTERNATIONAL,s.r.o.

Korytná 47, 100 00 Praha 10

IČO: 27370917     

DIČ: CZ27370917

 

QUICKSEAL INTERNATIONAL, s. r. o. (dodávateľ, ďalej len QUICKSEAL) zabezpečí pre odberateľa externé hodnotenie kvality. Externé hodnotenie kvality vykonáva firma QualiCont D. M. N. Kft. (ďalej len QualiCont).
Firma QUICKSEAL túto službu zabezpečuje na území Českej a Slovenskej republiky. Firma QualiCont je akreditovaný poskytovateľ služieb externej kontroly kvality podľa normy ISO/IEC 17043:2010.

Odberateľ berie na vedomie nasledovné:

 1. vyplní v jednom vyhotovení riadne a podľa skutočnosti objednávku a tú odošle na adresu dodávateľa. Potvrdenie tejto objednávky odberateľ dostane prostredníctvom
  e-mailu, ktorý uviedol v objednávke. Objednávku je možné vykonať aj po registrácii na webových stránkach www.qsk.cz. Potvrdenie objednávky odberateľ dostane
  prostredníctvom e-mailu, ktorý uviedol v objednávke.
 2. podpísaním, odoslaním záväznej objednávky vznikne odberateľovi záväzok, ktorý je odberateľ povinný uhradiť na základe faktúry vystavenej dodávateľom so splatnosťou
  10 dní. Po potvrdení objednávky už objednávku nie je možné zrušiť. Faktúru odberateľ dostane spolu s dodávkou kontrolných roztokov. Neprevzatím kontrolných vzoriek
  či neodoslaním výsledkov zo strany odberateľa nezaniká odberateľovi záväzok voči dodávateľovi.
 3. objednávka je platná až po jej potvrdení zo strany dodávateľa.
 4. odberateľ musí na nasledujúcej strane objednávky zvoliť prístroj, na ktorom bude externú kontrolu vykonávať a zvolí si termín na vykonanie externej kontroly. V tabuľke
  je uvedený termín – podanie objednávky, do ktorého musí byť objednávka odoslaná k dodávateľovi. Ďalej termín – odoslanie k zákazníkovi, termín, v ktorom budú
  zákazníkovi vzorky zaslané s informáciou, že doručené budú nasledujúci deň. Doručenie vzoriek prebieha prostredníctvom zásielkovej služby. Táto služba garantuje
  dopravenie vzoriek najneskôr do 24 hodín od odoslania (a to aj v popoludňajších hodinách do 18.00 hod.). Odberateľ musí v tomto termíne zásielku očakávať. Pokiaľ by
  bolo doručenie neúspešné, odberateľ je povinný zásielku očakávať nasledujúci deň.
 5. zásielku so vzorkami odberateľ uloží ihneď po prebratí podľa skladovacej teploty uvedenej v príbalovom letáku.
 6. ihneď po doručení vzoriek zásielku odberateľ skontroluje, v prípade poškodenia zásielky pri prevzatí je povinný o tejto skutočnosti informovať zásielkovú službu a zároveň i dodávateľa. V prípade poškodenia či neúplnosti obsahu zásielky musí odberateľ bezodkladne kontaktovať dodávateľa. Na reklamácie po 2 dňoch od dátumu prevzatia nebude braný ohľad.
 7. odberateľ sa musí riadiť informáciami v príručke, ktorá je súčasťou zásielky.
 8. vykoná meranie externých kontrol (na prístroji, ktorý zvolil v objednávke). Hodnotu = výsledok odošle dodávateľovi na adresu uvedenú v príručke, alebo zapíše cez
  webový portál www.qsk.cz. Príručka je súčasťou kontrol.
 9. zaväzuje sa vykonať externú kontrolu na prístroji podľa postupu stanového výrobcom systému POCT, na ktorom bude kontrolu vykonávať.
 10. výsledok musí byť odoslaný najneskôr do termínu – uzávierka výsledkov, vrátane (rozhodujúci je tu dátum podania = pečiatka s dátumom odoslania alebo deň zadania
  výsledkov do portálu www.qsk.cz). Výsledky odoslané neskôr nebudú spracované – účastník nedostane certifikát, ani potvrdenie o účasti.
 11. musí na objednávke zvoliť, akým spôsobom si želá zaslať certifikát – e-mailom, alebo poštou – odoslanie poštou je spoplatnené sumou 7 eur bez DPH (20 %).
 12. objednávky či výsledky odoslané dodávateľovi poštou musia byť doručené najneskôr do 5 dní po uzávierke objednávok či uzávierke výsledkov. Rozhodujúci je dátum
  prevzatia odberateľom.
 13. po spracovaní odoslaných výsledkov spoločnosťou Qualicont dostane odberateľ najneskôr do 45 dní po uzávierke výsledkov vyhodnotenie EHK. Na základe vyhodnotenia
  (ne)dostane potvrdenie o účasti a certifikát platný 1 kalendárny rok.
 14. certifikát je vydávaný na meno odberateľa. So zreteľom na túto skutočnosť odberateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa príslušných platných zákonov
  v spoločnosti QUICKSEAL a Qualicont.
 15. Odberateľ berie na vedomie a súhlasí, t. j. odberateľ a dodávateľ sa dohodli, že rozhodným právom pre riešenie sporu medzi odberateľom a dodávateľom vyplývajúcim
  z tejto objednávky a v súvislosti s plnením poskytovaným na základe tejto objednávky je právo Českej republiky. Odberateľ ďalej berie na vedomie a súhlasí, t. j. odberateľ a dodávateľ sa dohodli, že všetky spory medzi odberateľom a dodávateľom vyplývajúce z tejto objednávky a v súvislosti s plnením poskytovaným na základe tejto objednávky podliehajú výlučnej jurisdikcii všeobecných súdov Českej republiky s dohodnutou miestnou príslušnosťou všeobecného súdu dodávateľa, ktorý bude na
  prerokovanie veci príslušný podľa platných právnych predpisov Českej republiky v čase vzniku sporu.
 16. Spoločnosti QuickSeal International, s. r. o., a QualiCont vyhlasujú, že vykonávajú spracovanie osobných údajov podľa účinnej legislatívy o ochrane osobných údajov. Viac informácií nájdete na: www.quickseal.eu; www.qualicont.com.

Ak súhlasíte s týmito obchodnými podmienkami, môžete pokračovať ďalej vo Vašej objednávke. V opačnom prípade v nej nepokračujte.

Kvantitativní imunologický analyzátor

Zobrazit

BEZKALIBRAČNÍ Spirometr

Zobrazit

Přenosný močový analyzátor

Zobrazit

Objednávka

Externého hodnotenia kvality.

Pokračovať

Novinky

01.06.2019 - Neustále se snažíme pro naše zákazníky přicházet s něčím novým. Nyní jsme pro vás zavedli zasílání SMS zpráv, kde vám tímto chceme usnadnit celý proces externího hodnocení kvality, tak abyste byli co nejvíce informováni. Věříme, že s novou službou zasílání SMS, budete spokojeni.
26.02.2019 - Zaznamenali jsme zvýšený zájem o kontrolu na parametr FOB, proto jsme tento parametr přidali do 4.cyklu EHK. Příjem objednávek je do 5.6.2018. Kontrola se provádí 1 ročně. Nemyslete na termíny a přihlaste se nyní, ať s pojišťovnami dobře vycházíte!
 © 2012 Webhosting SmartWEB.CZ |  Tvorba webových stránek e4you s.r.o.